Vuur2 en Metaal –

Inleiding
Uit VanzelfGenezen, bijlage, blz. 133:
De leer van de 5 elementen hoort tot de kern van de Chinese (oosterse) filosofie en geneeskunde. Het is een uitgebreide uitwerking van het yin-yang principe; het principe dat we leven in een polaire wereld, waarin twee tegengestelde krachten elkaar continu aanvullen. Het is een leer die in alle aardse aspecten van het leven doorwerkt, zoals relaties, beroep, voedsel, planten, seizoenen, kleding of woninginrichting. En in de geneeskunde. De oosterse filosofie ziet het leven als een voortdurende verandering en dus beweging; zij noemt dat chi. De leer van de 5 elementen beschrijft veranderingen systematisch en brengt die onder in vijf verschillende fases. Zo verklaren zij processen én de verbanden tussen de verschillende processen. Een andere benaming is de leer van de 5 transformaties; dit geeft beter de dynamiek weer die zo kenmerkend is voor de oosterse visie op het leven.

De 5 elementen zijn: Aarde, Metaal, Water, Boom en Vuur. Voor de toepassing in mijn model en methode splits ik het element Vuur in Vuur1 en Vuur2. In de logica van de Chinese wijsheid is dat goed mogelijk, omdat het element vuur uit twee hoedanigheden bestaat: brandstof en het branden zelf……………..

Vuur2
Passie, je innerlijk vuur, is de niet-zichtbare pool van Vuur; dit noem ik Vuur2, de etherische pool. Dit is de blauwdruk van je ziel. Een blauwdruk die al bij de geboorte aanwezig is. De ziel als een onzichtbaar, organisch wezen van waaruit jouw persoonlijke drijfveren, passies en weerstanden komen. Je ziel heeft een bepaald bewustzijn, programma, dat graag tot expressie wil komen. Het wil worden wat het is. Die expressie gaat om ontplooiing, ontwikkeling: van onbewust naar bewust. De expressie geeft vorm aan je passie. Het leven op aarde maakt het mogelijk om dit bewustzijn rijker te maken. Dat gaat niet zomaar. Daar moet naar gehandeld worden. Er dienen keuzes, -verbonden keuzes- gemaakt te worden. Zelfwerkzaamheid en zelfreflectie zijn daarvoor nodig. Door te handelen ontstaat ervaring. Dat kan leiden tot weten; ervaringsweten.

Metaal
Onder ‘Metaal’ binnen de 5-elementen wordt verstaan de levenskracht; je potentie tot het vormgeven van je eigen, unieke leven. Die potentie bestaat uit alle vaardigheden, beperkingen, met ander woorden: ‘intelligenties’, als een optelsom bij elkaar. Maar ook de wil, de wilskracht om te kunnen handelen. Je lichaam is het voertuig waarmee je kunt handelen. Die wil zou rekening moeten houden met de beperkingen van het stoffelijke lichaam. De potentie kan alleen volledig tot expressie komen als je heel zuinig en zorgvuldig met je stoffelijke lichaam omgaat. Het is immers de tempel waardoor je überhaupt tot handelen/creativiteit kunt komen. Macro bezien is deze potentie/wil de kracht die de levenloze materie bezielt en ordent. Deze kracht is in essentie grenzeloos en eindeloos creatief. Dat moet ook wel als telkens opnieuw levenskracht moet worden gemobiliseerd. Op microniveau moeten we die potentie wel afstemmen op onze persoonlijke grenzen en mogelijkheden. Het gaat er dan ook om telkens keuzes te maken.

Het woord kwintessens (ether in het Grieks) is hier duidelijk van toepassing. Het woord is samengesteld uit quinta (het vijfde) en essentia (het wezenlijke). Het woord komt voort uit de elementenleer en staat voor het 5e element. Het element dat de levenloze materie bezielt en ordent.

Slot
Gebruikmaken van de 5-elementenleer helpt Jes, complexe biologische systemen in al zijn gelaagdheden te doorgronden. Het helpt bij het begrijpen en verklaren van hoe processen veranderen en hoe ze met elkaar in verband staan. Daarom noemt Jes het liever de ‘leer van de 5 transformaties.’